bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.01.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku, tel. 17/242 11 81;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@starostwo.lezajsk.pl;
  3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy cywilnoprawnej będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania podpisanej z Panią/Panem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wykonania rozliczeń finansowych, podatkowych;
  4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego;
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Zeskanowana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowychOpublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 24.01.2023
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 24.01.2023
Dokument oglądany razy: 127